Antti Virtaselle yhden ottelun toimintakielto

8.10.2021
Antti Virtaselle yhden ottelun toimintakielto

TUTO Hockeyn päävalmentaja Antti Virtaselle yhden ottelun toimintakielto.

Mestiksen kurinpitomenettelystä annetuissa säännöissä todetaan seuraavaa:

SOPIMATON KÄYTÖS

Mikäli joukkueen toimihenkilö ottelutapahtuman ulkopuolella rikkoo Jääkiekon Sarjaseurat ry:n (Mestiksen) yhteisesti sovittuja menettelytapoja tai toimintaperiaatteita käsitellään asia kurinpitomenettelyn mukaisesti. Varsinkin seuraavista rikkeet johtavat aina kurinpitokäsittelyyn:

  • Erotuomarien puolueettomuuden julkinen arvostelu toimihenkilön (valmentaja tms.) toimesta – kurinpitosakko ja/tai toimintakielto
  • Erotuomarien puolueettomuuden julkinen arvostelu seuran johdon tms. toimesta – kurinpitosakko seuralle
  • Erotuomareiden henkilökohtaisuuksiin menevä julkinen haukkuminen – kurinpitosakko ja/tai toimintakielto
  • Kurinpitopäätösten julkinen arvosteleminen tai puolueettomuuden arvostelu – kurinpitosakko ja/tai toimintakielto
  • Erotuomaritoiminnan yleinen julkinen arvostelu

JOHTOPÄÄTÖKSET JA SEURAAMUKSET

Kurinpitoryhmä katsoo, että erotuomaritoiminnan sekä kurinpitopäätösten kritisointi kuuluu sinänsä olennaisena osana jääkiekkoon. Puolestaan jääkiekon kilpasarjoissa erotuomari- ja kurinpito-organisaatioiden pitää suvaita ja hyväksyä ankaraakin, myös julkisuudessa esitettyä kriittistä arvostelua. Lisäksi on selvää, että toiminnan luonne huomioiden edellä mainittujen tahojen ratkaisuista ollaan jollain tasolla aina erimielisiä.Tulee kuitenkin huomioida, että kritiikin esittämiselle on olemassa tietyt rajat, ja että sarjan sisäisten toimijoiden tulee pystyä antamaan tätä palautetta kurinpitosääntöjen määrittämissä asiallisuuden rajoissa. Mestiksen osalta tästä kokonaisuudesta säädetään jääkiekon virallisessa sääntökirjassa, Jääkiekkoliiton kilpailusäännöissä ja sarjan itsensä määrittämissä kurinpitosäännöissä, joita kaikki sarjan toimijat ovat tahoillaan sitoutuneet noudattamaan. Yhtenä selkeänä rajanvetona voidaan pitää erotuomareiden puolueettomuuden perusteetonta kyseenalaistamista. Kuten Mestiksen hallituksen vahvistamat kurinpitosäännöt ja -seuraamukset (Mestiksen käsikirja 2021-21) osoittavat, suhtaudutaan erotuomareihin kohdistuvaan käytökseen tältä osin erittäin suurella vakavuudella. Edellä mainittujen Mestiksen kurinpitosääntöjen noudattamisen valvonta on puolestaan määrätty samaisissa kurinpitosäännöissä Mestiksen kurinpitoryhmän tehtäväksi.

Kurinpitoryhmä toteaa, että erotuomaritoiminta on kiinteä ja erottamaton osa Mestiksen sarjatoimintaa. Näin kyseisen toiminnon toimintaedellytysten vaarantumisella voidaan katsoa olevan välittömiä haittavaikutuksia koko sarjatoiminnan kannalta. Kurinpitoryhmä katsoo, että Mestiksen kurinpitosääntöjen perusteella erotuomariorganisaation toimintaedellytyksiin tuleekin tästä syystä kiinnittää korostunutta huomiota.

Saadun selvityksen perusteella valmentaja on ottelun jälkeisessä televisiohaastattelussa (7.10.) pohtinut ottelun toisen päätuomarin pelaaja- ja seurataustan vaikutusta ottelun erotuomaritoimintaan. Kurinpitoryhmä katsoo, että näillä kommenteilla valmentaja on kyseenalaistanut erotuomaritoiminnan puolueettomuutta, jota itsessään voidaan pitää yhtenä tärkeimmistä arvoista jääkiekossa ja urheilussa yleensä. Asiassa saadun selvityksen perusteella kurinpitoryhmä katsoo, että valmentajan esittämät kommentit ovat olleet omiaan heikentämään perusteettomasti Mestiksen erotuomaritoiminnan asemaa sekä toimintaedellytyksiä. Tästä syystä asiassa tulee määrätä seuraamus siten kuin Mestiksen kurinpitosäännöissä on määrätty.

Seuralle TUTO Hockey määrätään tuhannen (1000) euron sakko.

TUTO Hockeyn vastuuvalmentaja Antti Virtaselle määrätään yhden (1) ottelun toimintakielto.


---
Julkaisija: