Lisenssiehdot

Mestislisenssi

1. Mestislisenssin tavoitteet

Suomen Jääkiekkoliitto ry vahvistaa kulloinkin käytössä olevan Mestislisenssijärjestelmän. Mestiksen lisenssijärjestelmä koskee kaikkia Mestiksessä pelaavia seuroja.Mestiksessä pelaamisen edellytyksenä on Mestislisenssin myöntäminen seuralle. Mestislisenssijärjestelmä on ennen kaikkea laatujärjestelmä, jolla on tavoitteena kansallisen jääkiekkotoiminnan ja seuratoiminnan laadun pitkäjänteinen kehittäminen taloudellisesti ja toiminnallisesti kestävälle pohjalle. Tavoitteena on, että kaikki Mestikseen osallistuvat seurat toimivat samojen minimilaatustandardien mukaisesti. Jääkiekon Sarjaseurat ry sitoutuu noudattamaan Mestislisenssiin vuosittain arvioitavia määräyksiä ja ko. arvioinnin suorittaa Lisenssikomitea. Lisenssijärjestelmä luo vakaan pohjan jatkuvasti kehittyvälle jääkiekkotoiminnalle.

2. Mestislisenssin periaatteet ja velvoitteet

2.1. Lisenssijärjestelmän keskeisenä tavoitteena on varmistaa lisenssinhakijoiden pitkän aikavälin toiminnan jatkuvuus. Jatkuvuuden arvioinnissa keskeistä on seuran taloudellisen tilanteen pitkäjänteinen kehittäminen tasolle, jossa toiminnan jatkumiseen ei sisälly olennaista epävarmuutta. Taloudellista tilannetta tarkastellaan muun muassa oman pääoman, maksuvalmiuden sekä velkojen määrän kehitystä seuraamalla.

2.2. Mestislisenssin määräykset perustuvat Suomen Jääkiekkoliiton kilpailusääntöihin ja hallituksen päätöksiin. Lisenssinhakija sitoutuu Suomalaisen Jääkiekon arvoihin ja strategiaan ja toimii niiden mukaisesti. Lisenssinhakijan tulee noudattaa toiminnassaan soveltuvaa yhteisölainsäädäntöä (osakeyhtiölaki / yhdistyslaki) ja kirjanpitolakia sekä -asetusta.

2.3. Näihin määräyksiin perustuen myönnetään tai evätään Mestislisenssi, joka oikeuttaa osallistumaan Mestikseen. Vain lisenssin hakijoille, jotka täyttävät näissä määräyksissä jäljempänä mainitut vaatimukset ja noudattavat annettuja määräaikoja, voidaan 3. luvussa mainittujen elinten päätöksellä myöntää Mestislisenssi.

2.4. Lisenssinhakija sitoutuu noudattamaan Veikkauksen lainsäädäntöön perustuvaa yksinoikeutta myydä ja markkinoida rahapelejä Suomessa. Lisenssiä ei myönnetä yhtiölle, jonka osakkeenomistajana on mikä tahansa muu Veikkauksen kanssa samalla toimialalla toimiva yritys, jolla ei ole oikeutta markkinoida ja myydä rahapelejä Suomessa.

2.5. Lisenssinhakijan omistajana ei saa olla taho, joka harjoittaa Suomen lain vastaista toimintaa. Lisenssikomitealla on oikeus saada tieto lisenssinhakijan omistuksesta henkilötasolle saakka.

3. Mestislisenssin myöntäminen ja lisenssikomitea

3.1. Suomen Jääkiekkoliitto ry toimii lisenssin myöntäjänä.

3.2. Lisenssijärjestelmää ja lisenssianomuksia hallinnoi Suomen Jääkiekkoliiton erikseen nimeämä lisenssikomitea.
Mestislisenssin lopullisena valitusasteena toimii urheilun oikeusturvalautakunta.

3.3. Lisenssikomiteaan kuuluu riittävä määrä Mestiksen ulkopuolisia henkilöitä. Lisenssikomitean tehtävänä on auttaa ja opastaa lisenssin hakijoita/haltijoita näiden määräysten sisältämien vaatimusten voimaansaattamisessa, valvoa näiden määräysten noudattamista, pyytää lisenssin hakijoilta/haltijoilta vaadittavat asiakirjat ja tiedot lisenssimenettelyssä, sekä valmistella ja päättää sen toimivaltaan kuuluvat asiat.

3.4. Lisenssikomitealla on oikeus suorittamansa kokonaistarkastelun perusteella tehdä päätös lisenssin
myöntämisestä tai sen epäämisestä. Kokonaistarkastelussa otetaan huomioon kohdassa 2.1 mainittujen periaatteiden lisäksi lisenssiprosessin yhteydessä toimitettu materiaali sekä aikaisempien kausien toiminta kokonaisuudessaan. Lisenssikomitealla on oikeus hylätä lisenssihakemus, mikäli jokin kohdassa 7.6 mainituista indikaattoreista toteutuu. Erittäin painavista syistä lisenssikomitea voi poiketa lisenssimääräyksistä.

4. Lisenssin hakijat ja haltijat

4.1. Lisenssin hakijana/haltijana on Mestiksessä pelaava tai sinne urheilullisesti tai muulla tavalla pelaamaan hakeutuva seura/yhtiö. Mestiksessä pelaavan seuran on toimittava osakeyhtiömuodossa viimeistään kaudella 2021-22. Mikäli seura on toiminut aiemmin yhdistysmuodossa, ja yhdistyksen taloudellisia vastuita ei ole kokonaisuudessaan siirretty osakeyhtiölle, on tällaisen yhdistyksen osalta toimitettava lisenssinhaun yhteydessä kaikki samat vaadittavat tositteet kuin osakeyhtiöltä. Hakijan tulee hakemuksen yhteydessä toimittaa osakasluettelo. Mikäli osakasluettelon mukaan yhtiön omistajina on toisia yhtiöitä tai muita oikeushenkilöitä, on näiden yhteisöjen osalta pyydettäessä toimitettava niiden osakasluettelot. Kaikki muutokset seurojen tai seurojen omistusyhteisöjen omistuksessa tai vastuuhenkilöissä tulee hyväksyttää etukäteen Lisenssikomiteassa. Omistusyhteisöllä tarkoitetaan sellaista yhtiötä tai muuta oikeushenkilöä, joka omistaa seuran osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia muita instrumentteja tai käyttää muulla perusteella seurassa määräysvaltaa. Mikäli muutoksia tehdään ilman etukäteishyväksyntää, niin Lisenssikomitealla on oikeus peruuttaa lisenssi välittömästi muutoksista tiedon saatuaan.

4.2. Mestisseuran on pelattava ottelunsa kotipaikkakunnallaan. Paikkakuntaa ei voi vaihtaa ja sarjanousijan osalta on pelattava sillä paikkakunnalla, jossa seura toimi nousun tapahtuessa.

4.3. Mestiksen seuran on haettava Mestislisenssiä, vaikka samanaikaisesti hakisi myös Liigalisenssiä. Lisenssin hakijan tulee olla kauden alkaessa Suomen Jääkiekkoliitto ry:n jäsenseura sekä Jääkiekon Sarjaseurat ry:n jäsen.

4.4. Lisenssin myöntäjälle on toimitettava kaikki tarvittavat tiedot ja asiakirjat, joita lisenssikomitea edellyttää lisenssin myöntämiseksi ja valvomiseksi.

4.5. Sarjapaikkaoikeus on siirrettävissä toiselle seuralle/yhtiölle liiketoimintakaupalla tai seuran yhtiöittämistilanteessa. Tällöin lisenssinsaannin ehtona on, että uusi yhtiö ottaa kaikki edeltävän yhteisön jääkiekkotoimintaa koskevat velvoitteet vastuulleen. Mikäli vastuita ei hoideta välittömästi, on lisenssikomitealle toimitettava lisenssihakemuksen yhteydessä selvitys vanhojen vastuiden hoitamisesta. Mikäli näiden velvoitteiden hoitaminen laiminlyödään kumman tahansa yhteisön toimesta, on lisenssikomitealla oikeus evätä oikeus lisenssiin ja sarjapaikkaan välittömästi. Mikäli sarjapaikka siirretään toiselle yhteisölle, koskevat kohdan 10.2 määräykset molempia yhteisöjä.

4.6. Lisenssinhakijan tulee olla edustusseura, jolla on Suomen Jääkiekkoliiton kilpailusäännöissä tarkoitettu seurayhteisö junioriseuran kanssa.

5. Urheilutoiminnan lisenssivaatimukset

5.1. Kaikkien Mestisjoukkueen sopimuspelaajien on käytävä vuosittaisessa terveystarkastuksessa. Terveystarkastus on tehtävä sopimuspelaajille, ennen kuin he pelaavat virallisessa sarjaottelussa.

5.2. Kaikille Mestisseurojen sopimuspelaajille on järjestettävä SCAT3 –tutkimus (aivovaurioiden seuranta) Mestis käsikirjan ohjeiden mukaisesti. Tutkimus on tehtävä ennen pelaamista virallisessa sarjaottelussa. Lähtötasotutkimus (Baseline-testi) tehdään kausittain jokaiselle seuraan tulleelle uudelle pelaajalle sekä niille, joilla on ollut päävamma edellisellä kaudella. Kauden aikana testi tehdään aina mahdollisen aivovaurioepäilyn sattuessa. Lisäksi lisenssinhaltijan on kerättävä tiedot kaikista päävammoista erikseen määriteltävällä tavalla.

5.3. Suomen Jääkiekkoliitolle tulee toimittaa kaikki tulevaa kautta koskevat Mestisjoukkueen pelaajasopimukset viimeistään viikon sisällä sopimuksen allekirjoittamisesta tai ennen virallisessa ottelussa pelaamista. Pelaajasopimuksia pitää olla vähintään 15 kappaletta voimassa runkosarjan alkaessa.

Mestiksessä jokaisella sopimuspelaajalla tulee olla joko lakisääteinen urheilijaturva, Jääkiekon Sarjaseurat ry:n neuvottelema Mestispelaajan tapaturmavakuutus tai muu Suomen Jääkiekkoliitto ry:n hyväksymä vakuutusjärjestely.

5.4. Mestisjoukkueen päävalmentajan tulee olla suorittanut vähintään 3-tason valmennuskoulutus (Jääkiekkoliiton Jääkiekkovalmentaja-koulutus, JVK) tai vastaava ulkomailla suoritettu tutkinto. Mikäli koulutusta ei ole suoritettuna, niin kauden 2022-2023 aikana tai vuoden sisällä valmentajasopimuksen allekirjoittamisesta tulee valmentajan aloittaa JVK-tutkintoon tähtäävä SJL:n valmentajakoulutus. Valmentajan tulee päivittää osaamistaan osallistumalla vähintään kerran kaudessa Mestiksen järjestämään valmennuskoulutukseen. Seuran tulee ilmoittaa lisenssikomitealle valmennusryhmän kokoonpano ja toimenkuvat sekä toimittaa valmentajien sopimukset ennen kauden alkua.

5.5. Urheilutoiminnan säännöstö

Lisenssinhaltijan on noudatettava Suomen Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjä.

Mestiksellä on oma erillinen kurinpitosäännöstö, jota kaikkien lisenssinhaltijan sidosryhmien on noudatettava.

5.6. Junioritoiminta

Yhteistyösopimus

Lisenssinhaltijalla on oltava sopimus oman seurayhteisönsä junioriorganisaation kanssa, joka on Suomen Jääkiekkoliiton jäsen ja tällä seurayhteisöllä on kaikissa ikäluokissa U20, U18 ja U16 vähintään yksi joukkue. Mikäli lisenssiä haettaessa U16 ja/tai U18 -ikäluokissa joukkuetta ei ole, on lisenssinhakijan tehtävä suunnitelma, kuinka varmistetaan pelaajien riittävyys jatkossa seurayhteisön U20 -nuorten joukkueeseen.

Mestisseuran omistavan yhtiön tai yhdistyksen ja seurayhteisön junioritoimintaa organisoivan seuran on tehtävä kirjallinen yhteistyösopimus. Sopimuksen muoto on vapaa, mutta siitä tulee selvitä ainakin seuraavat asiat:

Mikäli sopimusta ei hakuhetkellä ole, on hakijan velvollisuus esittää kirjallisesti junioriseuralle tekemänsä lisenssin vaatimukset täyttävä esitys yhteistyösopimukseksi.

6. Ottelutapahtuman, olosuhteiden ja turvallisuuden lisenssivaatimukset

6.1. Ottelutapahtumaa säätelevät kokoontumislaki, viranomaisohjeet ja –määräykset ja jääkiekon turvallisuusohjeet. Muut ottelutapahtumaa koskevat ohjeet ja säännöt löytyvät Mestis Käsikirjasta. Tulospalvelusta ja tilastoinnista olevat määräykset ovat Suomen Jääkiekkoliiton tulospalveluohjeessa. Lisenssin hakijalla/haltijalla tulee olla käytössään kotiotteluihinsa Areena / Jäähalli, joka täyttää sarjatason vaatimukset.

6.2. Lisenssin hakijalla/haltijalla tulee olla sopimus hallin omistajan kanssa mainosmyyntioikeuksista ja oikeudet kioski- ja ravintolatoiminnan harjoittamiseen Mestiksen ottelutapahtumissa.

6.3. Seuralla tulee olla voimassa oleva terveysviranomaisen lupa silloin, kun seuralla on ravintolatoimintaa, ja viranomaisen myöntämä anniskelulupa, jos seuralla on ottelutapahtumissa anniskelua.

6.4. Seuralla tulee olla voimassa oleva poliisin tekemä päätös yleisötilaisuuden järjestämisestä.

6.5. Mestisseuran kotihallissa tulee olla vähintään 500 istumapaikkaa. Kokonaiskatsomokapasiteetti tulee olla vähintään 1 200 katsojaa.

Erityistapauksissa tästä vaatimuksesta voidaan myöntää poikkeus, minkä edellytyksenä on, että seuralla on esittää realistinen suunnitelma hallin kehittämiseksi.

6.6. Mestishallissa on oltava videotaulu. Jos videotaulua ei ole, seura voi anoa poikkeuslupaa esittämällä suunnitelman, joka sisältää hankinnan aikataulun, videotaulun koon ja tyypin sekä sijainnin hallissa. Videotaulun tulee soveltua hidastuksiin ja liikkuvan kuvan esittämiseen.

6.7. Hallissa tulee olla valmius liikkuvan kuvan digitaaliseen siirtoon.

6.8. Lisenssihaltijan käytössä olevassa jäähallissa tulee olla tallentavat turvakamerat yleisölle ja kiinteistölle. Jäähallin johto sekä ottelutapahtuman turvallisuuspäällikkö ovat velvollisia huolehtimaan, että hallin oma henkilöstö sekä ottelun turvallisuushenkilöstö tuntevat hallin pelastus-/ turvallisuussuunnitelman sisällön ja osaavat toimia suunnitelman ohjeiden mukaisesti.

6.9. Mestishallissa on oltava oma, erillinen ensiaputila, jossa on ottelutapahtumien aikana ainakin seuraava varustus: hätäensiavun antamiseen käytettävä välineistö, hoitovuode sekä vesipiste. Jäähallilla on oltava tila doping-näytteen antamiseen.

6.10. Hallilla on oltava sopivat tilat median edustajille ja heille tulee osoittaa vähintään 5 merkittyä katsomopaikkaa.

6.11. Lisenssinhakijan on jäähallin osalta toimitettava seuraavat asiakirjat:

6.12. Olosuhteiden muut peruskriteerit

Kenttä ja kaukalo

Mestiksessä sallitaan kaukalo, joka täyttää IIHF:n säännöt. Kaukalon minimileveys on 26 m ja maksimi 30 m ja pituus min. 58 m.ja maksimi 61 m. Suositus on 28 x 60 m. Pelaaja-aitiosta tulee olla kaksi ovea kentälle niin, että toisen on oltava puolueettomalle alueelle. Toimitsija-aition ja rangaistusaitioiden on oltava pelaajapenkkeihin nähden kaukalon vastakkaisella puolella. Toimitsija-aitio on oltava eristetty jäästä, suojattava yleisöltä ja mahdollisiin lisälämmittimiin on varauduttava, jollei lämpötila ole minimissään 12 astetta. Katsomon lämpötila pitää olla minimissään 12 astetta.

Jäässä saa olla mainoksia, mutta Suomen Jääkiekkoliitolla on oikeus myydä Mestiksen yhteistyökumppanille erikseen sovittavat jäämainos- ja/tai laitamainospaikat. Jäähallissa on oltava joustolaitavaatimusten mukainen joustokaukalo. Muilta osin on noudatettava Mestis-käsikirjan kunakin vuonna määrittelemiä teknisiä vaatimuksia.

6.13. Sosiaalitilat

Mestisotteluissa vierasjoukkueen käyttöön on varattava Mestis-käsikirjassa määritellyt tilat. Mestisjoukkueen on toimitettava pukukoppitilojen pohjapiirustus, johon on merkitty vierasjoukkueen pukutilat, viimeistään 30 vuorokautta ennen sarjan alkua (vain jos muutoksia edelliseen kauteen). Koti- ja vierasjoukkueille sekä tuomareille on oltava eri kulkureitti kaukaloon ja kaukalosta ottelutapahtumassa. Mikäli hallin rakenteiden vuoksi eri reittiä ei voida järjestää, on seuran tehtävä kirjallinen selvitys poistumisjärjestelmästä turvallisuusnäkökohdat huomioiden.

6.14. Mestishalleissa on videotukijärjestelmä, jota otteluvalvoja käyttää. Sen käytöstä on oma erillinen säännöstö. Kotijoukkue huolehtii ennen ottelua, että laitteisto on otteluvalvojalla käyttökunnossa. Lisenssinhaltija vastaa laitteiston toimintakunnosta. Videotukijärjestelmän laitteistot ovat Suomen Jääkiekkoliiton omaisuutta ja seuran poistuessa sarjasta, on seuralla velvollisuus palauttaa sekä kamerat että laitteisto (ei kaapeleita) liittoon. Hallilla on aina ottelutapahtumassa oltava paikalla hallimestari / vahtimestari tai vastaava, joka pystyy paikallistamaan mahdolliset viat (ääni, sähkö, valot, vesi, jäänhoitokone) ja osaa heti hälyttää korjausapua. Sähköisen tulospalvelun toimivat yhteydet ja laitteiden kunto on varmistettava.

6.15. Kuntokartoitus ja saneeraussuunnitelmat

Seuran on oltava ajan tasalla hallin omistajan suunnittelemista saneerauksista. Seuran on tehtävä yhteistyötä hallin omistajan kanssa ja vaikutettava mahdollisiin perusparannuksiin omilla toiveillaan. Suomen Jääkiekkoliittoon on ilmoitettava kaikki saneeraukset 6 kk ennen niiden alkamista.

7. Talouden lisenssivaatimukset

7.1 Lisenssin hakijan on toimitettava vuosittain Suomen Jääkiekkoliitolle voimassa olevan kirjanpitolain ja asetusten mukaiset tilintarkastajien tarkastamat tilikauden tilinpäätösasiakirjat ja tilinpäätöksen liitetiedot, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta 31.12. mennessä.

7.2 Lisenssin hakijan tulee toimittaa 31.3. mennessä seuraavat asiakirjat:

7.3 Lisenssin hakijan tulee toimittaa tositteet kirjallisina näistä maksuista, joita ei aiemmin ole kauden aikana todettu maksetuksi 31.3. mennessä.
Näistä velvoitteista ei voida tehdä maksujärjestelyjä, jotka ulottuvat yli lisenssin myöntöajan tai sen jälkeen. Lisenssikomitea voi vaatia missä vaiheessa kautta tahansa nämä velvoitteet maksettavaksi.

7.4. Erääntynyt verovelka ei saa kasvaa. Erääntyneen verovelan tulee verovelkatodistuksessa olla pienempi kuin edellisellä hakukerralla. Mikäli seuralla ei ole erääntynyttä verovelkaa, ei erääntynyttä verovelkaa enää ko. seuran osalta sallita.

7.5. Tilinpäätöksen oman pääoman kehityksen on oltava positiivinen, jos oma pääoma on negatiivinen. Mikäli oma pääoma on positiivinen, ei oma pääoma saa enää muuttua negatiiviseksi tulevissa tilinpäätöksissä. Tilikaudelta 2026-2027 vahvistetun tilinpäätöksen mukaisen oman pääoman on oltava positiivinen. Oman pääoman määrää laskettaessa luetaan mahdollinen pääomalaina omaksi pääomaksi.
Oman pääoman kehitystä tarkastellaan kolmen vuoden tarkastelujaksoissa, joiden aikana oman pääoman tilanteen on parannuttava lähtötilanteesta. Lähtötilanteena käytetään kauden 2019-2020 vahvistettua tilinpäätöstä.

7.6 Mikäli lisenssin hakijan edellistä kautta koskevat talousasiakirjat ja tiedot osoittavat alla lueteltuja varoitussignaaleja, lisenssin hakija joutuu seuraavalla kaudella automaattisesti tarkempaan taloudelliseen seurantaan.

Talouden varoitussignaalit

 • Indikaattori 1: Tilintarkastuskertomuksessa epäillään jatkuvuuden periaatteen toteutumista käyttäen jotakin vakiotekstissä poikkeavaa ilmaisua.
 • Indikaattori 2: Tilintarkastetuissa tilinpäätösasiakirjoissa nettovarallisuus (taseen kokonaisvarat vähennettynä kokonaisveloilla) on heikentynyt suhteessa edellisen tilikauden tietoihin ja nettovarallisuuden kumulatiivinen muutos viimeksi päättyneeltä ja kahdelta edelliseltä tilikaudelta on negatiivinen.
 • Indikaattori 3: Tilintarkastetuissa tilinpäätösasiakirjoissa oma pääoma on negatiivinen ja nettovarallisuus (taseen kokonaisvarat vähennettynä kokonaisveloilla) on heikentynyt suhteessa edellisen tilikauden tietoihin.
 • Indikaattori 4: Lisenssin hakijaa/haltijaa on haettu konkurssiin.
 • Indikaattori 5: Lisenssin hakijalla on rekisteröityjä maksuhäiriömerkintöjä edellisen kauden ajalta.
 • Indikaattori 6: Lisenssin hakijan maksuvalmiutta mittaavan quick ration -tunnusluvun arvo on alle 0,3. Quick ratio -tunnusluku vertaa yhteisön lyhytaikaisia varoja sen lyhytaikaisiin velkoihin.

Mikäli jokin talouden varoitussignaaleista täyttyy, tulee hakijan erikseen pyydettäessä toimittaa muun muassa seuraavat asiakirjat:

 • kirjallinen suunnitelma korjaavista toimenpiteistä
 • rahoituslaskelma
 • ostovelkaluettelo
 • uskottava toimintasuunnitelma kolmelle seuraavalle kaudelle sisältäen talousarvion sekä selvityksen organisaation ja olosuhteiden kehittämiseksi. Uskottavuutta mitataan vertailemalla yhteistyökumppanituottoja, katsojamäärän oletettua kehitystä (lipputulot, oheistuotot), olosuhteiden kehittämissuunnitelmaa sekä kulurakenteen kehitystä (pelaajabudjetti, vakuutukset, kiinteät kulut, hallivuokrat, hallinto, matkat, varusteet yms.).

7.7. Mikäli hakijan toiminta on yhtiöitetty ja toimintaa aiemmin harjoittaneella yhdistyksellä on jäljellä taloudellisia vastuita jääkiekkotoiminnan harjoittamisesta ennen yhtiöittämistä, on nämä lisenssiehdoissa mainitut vastuut oltava suoritettuina tilikauden 2026-2027 aikana.

7.8. Lisenssipäätöksen jälkeen lisenssin haltijan on kirjallisesti ilmoitettava lisenssikomitealle myöhemmin ilmenevistä tapahtumista, jotka voivat merkittävästi heikentää lisenssin haltijan kykyä täyttää jatkuvuuden periaatteen edellyttämät vaatimukset vähintään lisenssikauden loppuun asti. Ilmoituksen tulee sisältää kuvaus ko. tapahtumien luonteesta sekä arvio niiden taloudellisesta vaikutuksesta, tai ilmoitus (perusteluineen) mikäli taloudellista vaikutusta on mahdoton arvioida. Lisenssin myöntäjä voi milloin tahansa pyytää lisenssin haltijan johdolta lisätietoja ja lisäselvityksiä tällaisista toiminnan jatkuvuutta uhkaavista tekijöistä.

7.9. Mikäli lisenssinhakija joutuu tarkempaan kauden aikaiseen seurantaan, tulee kyseisen seuran raportoida Suomen Jääkiekkoliitolle kuukausittain seuraavat talousasiakirjat:

 • tilikohtainen tuloslaskelma
 • tilikohtainen tase
 • tuloslaskelman muotoon laadittu ennuste tilikauden tuloksesta kuluvalle tilikaudelle kuukausitasolla

7.10. Lisenssiä ei myönnetä hakijalle, joka on asetettu, haettu tai hakeutunut konkurssiin tai yrityssaneeraukseen.

8. Muut lisenssivaatimukset Mestiksessä

8.1. Lisenssin hakijat / haltijat sitoutuvat noudattamaan Suomen Jääkiekkoliiton sähköisen viestinnän sopimuksia ja markkinointisopimuksia kokonaisuudessaan siltä osin kuin ne koskevat Mestistä. Lisenssin hakijan/haltijan on sitouduttava sarjan osallistumissopimuksen allekirjoittamiseen ja noudatettava ko. sopimuksen ehtoja. Sopimuksen sisällön päättää Jääkiekon Sarjaseurat ry:n hallitus.

8.2. Lisenssin hakijan/haltijan tulee osallistua kutsutulla kokoonpanolla Suomen Jääkiekkoliiton / Jääkiekon Sarjaseurat ry:n järjestämiin Mestis-seuroja koskeviin tiedotustilaisuuksiin.

8.3. Lisenssin hakijan/haltijan tulee osallistua Suomen Jääkiekkoliiton / Jääkiekon Sarjaseurat ry:n järjestämiin turvallisuutta koskeviin kokous- ja koulutustilaisuuksiin.

8.4. Lisenssin hakija/haltija sitoutuu noudattamaan Jääkiekon Sarjaseurat ry hallituksen sekä Suomen Jääkiekkoliiton hallituksen ja liittovaltuuston päätöksiä sekä Suomen Jääkiekkoliiton turvallisuusmääräyksiä.

9. Lisenssimenettely

9.1. Mestisseurojen tulee tarvittaessa varautua lisenssikomitean tai lisenssikomitean nimittämän asiantuntijan tekemiin seura-auditointeihin.

9.2. Lisenssipäätös perusteluineen ja valitusosoituksineen on annettava kirjallisesti lisenssin hakijalle. Hylkäävään päätökseen on liitettävä tieto valitusprosessista.

9.3. Lisenssipäätöksestä voi valittaa 30 vrk:n sisällä. Urheilun oikeusturvalautakunnan osalta noudatetaan ko. lautakunnan sääntöjä. Urheilun oikeusturvalautakunnan ratkaisut ovat lopullisia ja sitovia.

9.4. Lisenssin haltijoiden on ilmoitettava lisenssin myöntäjälle kaikista lisenssimääräysten vaatimusten täyttymiseen vaikuttavista seikoista.

10. Lisenssikausi ja lisenssin peruuttaminen

10.1. Lisenssi on voimassa lisenssikauden kerrallaan lisenssin myöntämispäivämäärästä sen pelikauden loppuun, jolle lisenssi on myönnetty.

10.2. Lisenssi voidaan lisenssikomitean päätöksellä peruuttaa kilpailukauden aikana, jos lisenssin haltija on asetettu, haettu tai hakeutunut konkurssiin tai yrityssaneeraukseen, lisenssin haltija rikkoo lisenssiehtoja tai lisenssikomitea arvioi kohdan 2.1 periaatteiden mukaisesti toiminnan jatkuvuuden olevan vakavasti uhattuna. Lisenssikomitealla on oikeus peruuttaa lisenssi, mikäli jokin kohdassa 7.6 mainituista indikaattoreista toteutuu.

10.3. Mikäli lisenssihakemusten (mm. hakemus, täydennys tai vuositarkastus) yhteydessä annetaan virheellistä tai puutteellista tietoa, niin Lisenssikomitealla on oikeus peruuttaa myönnetty lisenssi välittömästi.

10.4. Lisenssin haltijalle on varattava 7 päivää aikaa vastineen antamiseen yllä olevassa tapauksessa ennen kuin peruuttamista koskeva asia voidaan viedä lisenssikomitean käsittelyyn.

10.5. Lisenssin peruuttamiseen sovelletaan lisäksi 9. luvun muutoksenhakua koskevia määräyksiä.

11. Kurinpito

11.1. Mikäli lisenssinhaltija syyllistyy lisenssimenettelyssä tai lisenssikauden aikana harhaanjohtavien tietojen antamiseen tai vastaavaan toimintaan, rikkoo lisenssiehtoja, ei noudata annettuja määräaikoja tai rikkoo kauden aikana lisenssi- tai sarjamääräyksiä, on lisenssikomitealla mahdollisuus määrätä sääntöjä rikkoneelle seuralle rangaistus.

Mahdollisia sanktioita sääntörikkomuksesta voivat olla esimerkiksi:

 • tarkempaan kauden aikaiseen seurantaan joutuminen
 • huomautus / varoitus
 • taloudellinen sanktio / uhkasanktio
 • pelaajasiirtojen rajoittaminen
 • pistemenetys
 • lisenssin menettäminen

11.2. Jos lisenssin hakija/haltija ei anna määräajassa lisenssikomitean pyytämiä tietoja, voidaan kustakin laiminlyönnistä määrätä enintään 5.000 euron sakko. Sakkoa ei voida langettaa, mikäli ko. laiminlyönnistä ei ole huomautettu viimeistään seitsemän päivää ennen sakon määräämistä. Jos laiminlyönnissä on kyse etukäteen määrättyjen tositteiden, kuten talousseurannan toimittaminen kuukausittain kuun viimeinen päivä, ei erillistä huomautusta tarvita vaan määräajan ylittäminen johtaa välittömiin kurinpitoseuraamuksiin.

11.3. Kurinpitovaltaa käytettäessä sovelletaan Suomen Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen rangaistusmääräyksiä.

12. Voimaantulo ja soveltaminen

Suomen Jääkiekkoliiton hallitus on hyväksynyt tämän lisenssin 28.2.2023 ja se on voimassa toistaiseksi.