Vesa Petäjälle kahden ottelun toimintakielto

22.1.2020
Vesa Petäjälle kahden ottelun toimintakielto

Peliittojen päävalmentaja Vesa Petäjä kahden ottelun toimintakieltoon.

Mestiksen kurinpitomenettelystä annetuissa säännöissä todetaan seuraavaa:

SOPIMATON KÄYTÖS

Mikäli joukkueen toimihenkilö ottelutapahtuman ulkopuolella rikkoo Jääkiekon Sarjaseurat ry:n (Mestiksen) yhteisesti sovittuja menettelytapoja tai toimintaperiaatteita käsitellään asia kurinpitomenettelyn mukaisesti. Varsinkin seuraavista rikkeet johtavat aina kurinpitokäsittelyyn:

- Erotuomarien puolueettomuuden julkinen arvostelu toimihenkilön (valmentaja tms.) toimesta – kurinpitosakko ja/tai toimintakielto.

- Erotuomarien puolueettomuuden julkinen arvostelu seuran johdon tms. toimesta – kurinpitosakko seuralle.

- Erotuomareiden henkilökohtaisuuksiin menevä julkinen haukkuminen – kurinpitosakko ja/tai toimintakielto.

- Kurinpitopäätösten julkinen arvosteleminen tai puolueettomuuden arvostelu – kurinpitosakko ja/tai toimintakielto.

- Erotuomaritoiminnan yleinen julkinen arvostelu.


JOHTOPÄÄTÖKSET JA SEURAAMUKSET

Asiassa on sinänsä riidatonta, että valmentaja on Mestiksen runkosarjaottelun Peliitat - TUTO Hockey (18.1.2020) lehdistötilaisuudessa esittänyt otteluvalvojan raportissa mainitut kommentit, joissa hän kritisoi Mestiksen erotuomari- ja kurinpitotoimintaa. Kurinpitoryhmä katsoo, että erotuomaritoiminnan sekä kurinpitopäätösten kritisointi kuuluu sinänsä olennaisena osana jääkiekkoon. Puolestaan jääkiekon kilpasarjoissa erotuomari- ja kurinpito-organisaatioiden pitää suvaita ja hyväksyä ankaraakin, myös julkisuudessa esitettyä kriittistä arvostelua. Kritiikin esittämisen kohdalla on kuitenkin huomioitava, että kilpasarjat näyttävät omalla toiminnallaan esimerkkiä alemmille sarjatasoille sekä eritoten juniorijääkiekon toimijoille.

Niin ikään tulee huomioida, että kritiikin esittämiselle on olemassa tietyt rajat, joista Mestiksen osalta säädetään, niin jääkiekon virallisessa sääntökirjassa, kuin sarjan itsensä määrittämissä kurinpitosäännöissä, joita kaikki sarjan toimijat ovat tahoillaan sitoutuneet noudattamaan.
Yhtenä selkeänä rajanvetona voidaan pitää esimerkiksi selkeästi halventavaa kielenkäyttöä tai erotuomareiden ja kurinpidon perusteetonta puolueettomuuden kyseenalaistamista. Kuten Mestiksen hallituksen vahvistamat kurinpitosäännöt ja -seuraamukset osoittavat, suhtaudutaan erotuomareihin ja kurinpitoon kohdistuvaan käyttäytymiseen tältä osin erittäin suurella vakavuudella. Edellä mainittujen Mestiksen kurinpitosääntöjen noudattamisen valvonta on puolestaan määrätty samaisissa kurinpitosäännöissä Mestiksen kurinpitoryhmän tehtäväksi.

On selvää, että myös kilpasarjoissa erotuomari- ja kurinpitotoimintaan sisältyy vahva inhimillinen elementti, joka tekee niistä osaltaan virhealttiita. Lisäksi on selvää, että toiminnan luonne huomioiden edellä mainittujen tahojen ratkaisuista ollaan jollain tasolla aina erimielisiä. Erotuomari- ja kurinpito-organisaatiot puolestaan suhtautuvat omaan toimintaansa suurella kriittisyydellä, ja pyrkivät jatkuvasti kehittämään toimintaa niin organisaation sisältä kuin ulkoakin päin saadun palautteen myötä. Sarjan sisäisten toimijoiden tulee kuitenkin pystyä antamaan tätä palautetta kurinpitosääntöjen määrittämissä asiallisuuden rajoissa.

Kurinpitoryhmä toteaa, että niin erotuomari- kuin kurinpitotoiminta ovat kiinteä ja erottamaton osa Mestiksen sarjatoimintaa. Näin kyseisten toimintojen toimintaedellytysten vaarantumisella voidaan katsoa olevan välittömiä haittavaikutuksia koko sarjatoiminnan kannalta. Kurinpitoryhmä katsoo, että Mestiksen kurinpitosääntöjen perusteella molempien organisaatioiden toimintaedellytyksiin tuleekin tästä syystä kiinnittää korostunutta huomiota.

Saadun selvityksen perusteella valmentajan voidaan katsoa käyttäneen ottelun lehdistötilaisuudessa asiatonta kieltä liittyen erotuomaritoimintaan ja sen tasoon. Lisäksi valmentajan voidaan katsoa käyttäneen ilmaisua, jossa todetaan kurinpitäjän käytännössä päättävän siitä, ketkä pelaavat joukkueen seuraavassa ottelussa. Kurinpidon tehtäviin ja toimivaltaan kuuluu pelikieltojen määrääminen niissä asioissa, jotka kurinpitokäsittelyyn virallista reittiä saatetaan. Tällä on luonnollisesti suora vaikutus joukkueiden pelaaviin kokoonpanoihin. Edellä kuvattu väite luo kuitenkin harhaanjohtavan ja vahingollisen kuvan sarjan kurinpitotoiminnasta ja sen puolueettomuudesta.
Asiassa saadun selvityksen perusteella kurinpitoryhmä katsoo, että valmentajan lehdistötilaisuudessa esittämät kannanotot ja kommentit ovat olleet omiaan heikentämään perusteettomasti Mestiksen erotuomaritoiminnan ja kurinpidon asemaa sekä toimintaedellytyksiä. Tästä syystä asiassa tulee määrätä seuraamus siten kuin Mestiksen kurinpitosäännöissä on määrätty.

Seuralle Heinolan Peliitat määrätään tuhannen (1000) euron sakko.

Peliittojen vastuuvalmentaja Vesa Petäjälle määrätään kahden (2) ottelun toimintakielto.


---
Julkaisija: