Käyttöehdot

1. Palveluiden kuvaus

Jääkiekon Sarjaseurat ry (Mestis) tarjoaa Internetin ja muun digitaalisen median välityksellä käytettäviä palveluita.

Jääkiekon Sarjaseurat ry voi lisätä palveluja ja poistaa niitä käytöstä harkintansa mukaan. Kunkin palvelun käyttämiseen tarvittavat edellytykset (esim. käyttäjätunnus ja salasana tai tietyt laitevaatimukset) ilmenevät kyseistä palvelua koskevista tiedoista. Jääkiekon Sarjaseurat ry voi muuttaa palveluiden sisältöä tai palveluiden käyttämiseen tarvittavia laitteita koskevia vaatimuksia ilmoittamalla asiasta Internet-sivustollaan.

Palvelut pyritään pitämään käytössä 24 tuntia vuorokaudessa 7 viikonpäivänä. Kuitenkin esimerkiksi huoltotoimenpiteet ja mahdolliset häiriöt saattavat aiheuttaa katkoja palveluiden käytössä.

2. Rekisteröityminen käyttäjäksi

Jotta yksityishenkilö tai oikeushenkilö voi käyttää rekisteröitymistä vaativia palveluja, hänen tulee rekisteröityä käyttäjäksi ja ilmoittaa Jääkiekon Sarjaseurat ry:n pyytämät oikeat henkilötiedot.

3. Käyttäjätunnus ja salasana

Osaa Jääkiekon Sarjaseurat ry:n palveluista voi käyttää vain henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttäjätunnus ja salasana hankitaan Jääkiekon Sarjaseurat ry:n antamien ohjeiden mukaan.

Käyttäjän tulee säilyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa huolellisesti siten, että ne eivät joudu muiden tietoon ilman käyttäjän suostumusta. Käyttäjä vastaa kaikista hänen käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tehdyistä toimista.

Mikäli käyttäjätunnus tai salasana on joutunut sivullisen tietoon ilman käyttäjän suostumusta, käyttäjän tulee omatoimisesti vaihtaa salasanansa.

4. Maksulliset palvelut

Jääkiekon Sarjaseurat ry:n kunkin palvelun maksullisuus ja mahdolliset hinnat ilmenevät kyseistä palvelua koskevista tiedoista.

Jääkiekon Sarjaseurat ry:n hinnoittelu koskee vain Jääkiekon Sarjaseurat ry:n palveluita. Puhelinoperaattoreiden ja palveluiden käyttämistä varten tarpeellisten muiden osapuolien hinnoittelun saa selville näiltä osapuolilta.

Jääkiekon Sarjaseurat ry:n Internet-sivustolla toimivien muiden palveluntarjoajien palveluiden maksut ilmenevät heidän antamistaan tiedoista.

5. Palveluiden käyttämisen edellytyksiä

Palveluita tulee käyttää siten, että käytöstä ei aiheudu häiriötä muille käyttäjille, Jääkiekon Sarjaseurat ry:lle, sen yhteistyökumppaneille tai muille tahoille. Palveluiden käyttö ei saa olla muutoinkaan käyttöehtojen, palvelun sääntöjen ja ohjeiden, lain tai hyvän tavan vastaista.

Sikäli kuin palveluissa voi esittää käyttäjän itse laatimia tai liittämiä tietoja, tietoja saa esittää ainoastaan suomen tai ruotsin kielellä. Tämä edellytys ei kuitenkaan koske sähköposti- tai tekstiviestejä tai muita luottamuksellisia viestejä. Edellytys ei myöskään koske chatin ja keskustelujen yhteisöjä, joissa on kanavia eri kieliä käyttäville, eikä chatin yksityiskeskusteluja, jotka ovat myös luottamuksellisia. Käyttäjä vastaa kaikista itse laatimistaan tai liittämistään tiedoista, jotka hän saattaa saataville palvelun kautta.

Käyttäjä hankkii palveluiden käyttämiseen tarvitsemansa laitteet ja vastaa niistä.

Käyttäjä saa käyttää Jääkiekon Jääkiekon Sarjaseurat ry:n palveluja vain omaan käyttöönsä. Palveluita ei saa hyödyntää muulla tavalla.

Jääkiekon Sarjaseurat ry:n tarjoamissa digitaalisissa palveluissa olevat peli- ja pelaajatilastot ovat Jääkiekon Jääkiekon Sarjaseurat ry:n yksinomaista omaisuutta ja tilastojen tai niiden sisältämien tietojen käyttö kaupallisiin tarkoituksiin tai muuten elinkeinotoiminnassa sekä kaikki käyttö osana yleisölle tarjottavia tietopalveluita tai muita tuotteita on sallittu vain Jääkiekon Sarjaseurat ry:n etukäteisellä kirjallisella suostumuksella.

6. Vastuut

Jääkiekon Sarjaseurat ry ei vastaa palveluissaan mahdollisesti olevasta virheestä tai siitä aiheutuneesta vahingosta, mutta pyrkii korjaamaan virheen heti, kun se on tullut ilmi. Jääkiekon Sarjaseurat ry ei vastaa myöskään sen Internet-sivustolla toimivien muiden palveluntarjoajien toiminnasta eikä muiden kolmansien osapuolten, kuten puhelin- tai tietoliikenneyhteyksien ylläpitäjien, toiminnasta.

Jääkiekon Sarjaseurat ry ei tarkasta etukäteen tietoa, joka saatetaan saataville palveluissa, mutta poistaa tarvittaessa tietoja, jotka rikkovat käyttöehtoja, palvelun sääntöjä ja ohjeita, lakia tai hyvää tapaa, kun rikkomus on tullut Jääkiekon Sarjaseurat ry:n tietoon. Jääkiekon Sarjaseurat ry ei ota minkäänlaista vastuuta käyttäjien palveluissa esittämistä väitteistä tai niiden aiheuttamista seurauksista, tai käyttäjien palveluun laatimista tai liittämistä tiedoista.

Käyttäjä vastaa omasta toiminnastaan. Käyttäjätunnukseen ja salasanaan liittyvästä vastuusta on todettu kohdassa 3.

Jos käyttäjä rikkoo näitä ehtoja, hän on velvollinen korvaamaan rikkomisesta aiheutuneet vahingot Jääkiekon Sarjaseurat ry:lle, ei kuitenkaan välillisiä vahinkoja.

7. Oikeudet palveluihin

Kaikki oikeudet (esimerkiksi tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet) Jääkiekon Sarjaseurat ry:n palveluihin kuuluvat Jääkiekon Sarjaseurat ry:lle.

8. Tarkastusoikeus

Jääkiekon Sarjaseurat ry:lla on oikeus tarkastaa kaikki sen palveluita käyttäen esitetty tieto sen varmistamiseksi, että käyttäjä noudattaa näitä ehtoja. Tarkastusoikeus ei kuitenkaan koske sähköposti- tai tekstiviestien tai muiden luottamuksellisten viestien sisältöä.

9. Palveluiden käytön lopettaminen

Jos käyttäjä rikkoo näitä käyttäjäehtoja, Jääkiekon Sarjaseurat ry voi estää häneltä palvelujen käytön tai poistaa hänen esittämänsä tiedon ilman varoitusta.

Käyttäjä ja Jääkiekon Sarjaseurat ry voivat irtisanoa kaikkien palveluiden käyttöoikeuden milloin tahansa ilman syytä. Irtisanominen voi myös koskea yksittäistä palvelua, jollei Jääkiekon Sarjaseurat ry edellytä useamman palvelun yhtäaikaista irtisanomista.

10. Ehtojen muuttaminen

Jääkiekon Sarjaseurat ry voi muuttaa näitä ehtoja ilmoittamalla muutoksesta Internet-sivustollaan. Muutettuja ehtoja sovelletaan siitä ajankohdasta alkaen, jonka Jääkiekon Sarjaseurat ry toteaa muutosta koskevassa ilmoituksessaan. Mikäli käyttäjä ei halua noudattaa muuttuneita ehtoja, hänen tulee ilmoittaa siitä Jääkiekon Sarjaseurat ry:lle kohtuullisessa ajassa sen jälkeen, kun muutoksesta on ilmoitettu. Tällöin käyttäjään ei hänen ilmoituksestaan alkaen sovelleta muuttuneita ehtoja, vaan Jääkiekon Sarjaseurat ry voi irtisanoa palvelut.

11. Sovellettava laki

Palveluihin ja näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia