Kurinpitoryhmän päätös – TUTO Hockey ja Jonne Virtanen

13.11.2023
Kurinpitoryhmän päätös – TUTO Hockey ja Jonne Virtanen

Kurinpitopäätös

TUTO Hockey
Jonne Virtanen

1. Asian tausta

Mestiksen kurinpitoryhmä on käsitellyt asian, joka koskee TUTO Hockeyn vastuuvalmentaja Jonne Virtasen (jälj. valmentaja) kommentteja 5.11.2023 MTV Uutisten nettisivuilla julkaistussa artikkelissa. Artikkelin mukaan Virtanen on artikkelia varten tehdyssä haastattelussa kommentoinut 4.11.2023 pelatun Mestis-ottelun tapahtumia sekä Mestiksen erotuomaritoimintaa.

Kurinpitoryhmä on pyytänyt asiassa selvitystä / vastinetta päävalmentajalta sekä TUTO Hockeyltä. Selvitykset / vastineet on annettu 8.11.2023.

2. Esitetty näyttö

MTV Uutisten nettiartikkeli

Artikkelin mukaan valmentaja on kommentoinut Mestiksen erotuomaritoimintaan liittyen seuraavasti:

– Tämä ei nyt johtunut yksittäisestä pelitilanteesta. Mun mielestä meitä on sorsittu nyt aika paljon. Joensuussa kun oltiin, meidän pelaaja taklaa ohi, meille jäähy. Ketterää vastaan aivan päivänselvä selästä taklaus, ei lennä kaveri ulos. Sitten RoKi-pelissä päähän kohdistunut taklaus meitä vastaan, ei jäähyä. Sen jälkeen meidän pelaaja hoipertelee ja vetää kiekon katsomoon, meille kakkonen ja vastustaja tekee maalin. Eilisen pelinkin jäähyt voi jokainen katsoa, Virtanen luettelee.

– On epäoikeudenmukaista pelaajille, että valmentajalla on jonkinlainen pärstä tai naama. Jostain se johtuu, kun se niin selkeästi menee noin. Jos on pelejä, joissa olet kiekossa 80 prosenttia, niin ei sulla pitäisi olla enemmän jäähyjä. Eihän tässä muuta haluta kuin tasapuolista kohtelua.

Jonne Virtanen sekä TUTO Hockey Oy ovat antaneet asiassa vastineensa.

Johtopäätökset ja seuraamukset

Erotuomaritoiminta on varsin kiinteä ja erottamaton osa Mestiksen sarjatoimintaa. Mestiksen kurinpitosääntöjen perusteella erotuomariorganisaation toimintaedellytyksiin tulee kiinnittää korostunutta huomiota, sillä toimintaedellytysten mahdollisella vaarantumisella voidaan katsoa olevan välittömiä haittavaikutuksia koko sarjan kannalta. Yhtenä suojeltavana etuna voidaan pitää erotuomaritoiminnan puolueettomuutta, joka itsessään on yksi tärkeimmistä arvoista jääkiekossa ja urheilussa yleensä.

Erotuomaritoiminnan kritisointi kuuluu sinänsä olennaisena osana jääkiekkoon. Jääkiekon ylemmissä kilpasarjoissa niin erotuomari- kuin kurinpito-organisaatioiden pitää hyväksyä ankaraakin, myös julkisuudessa esitettyä kriittistä arvostelua. Toiminnan luonne huomioiden on tyypillistä, että edellä mainittujen tahojen ratkaisuista ollaan erimielisiä.

Kritiikin esittämiselle on kuitenkin olemassa tietyt rajat. Sarjan sisäisten toimijoiden tulee pystyä antamaan tätä palautetta kurinpitosääntöjen määrittämissä asiallisuuden rajoissa. Mestiksen osalta tästä kokonaisuudesta säädetään virallisessa sääntökirjassa, Jääkiekkoliiton kilpailusäännöissä ja sarjan itsensä määrittämissä kurinpitosäännöissä, joita kaikki sarjan toimijat ovat tahoillaan sitoutuneet noudattamaan. Kuten Mestiksen hallituksen vahvistamat kurinpitosäännöt ja -seuraamukset osoittavat, suhtaudutaan erotuomareihin kohdistuvaan käytökseen tältä osin erittäin suurella vakavuudella. Edellä mainittujen Mestiksen kurinpitosääntöjen noudattamisen valvonta on puolestaan määrätty samaisissa kurinpitosäännöissä Mestiksen kurinpitoryhmän tehtäväksi.

Saadun selvityksen perusteella päävalmentaja on artikkelia varten tehdyssä haastattelussa tuonut esiin Mestis-kauden 2023-24 ajalta erinäisiä pelitilanteita, joihin liittyvistä ratkaisuista hän on ollut tuomariston kanssa eri mieltä. Kurinpitoryhmä katsoo vastaavanlaisen, yksilöidyn kritiikin olevan asiallista ja kuten edellä todetaan, myös osaltaan kuuluvan kilpaurheiluun. Päävalmentaja on kuitenkin jatkanut haastatteluaan siten, että hän on kurinpitoryhmän näkemyksen mukaan antanut ymmärtää tuomariston kohdelleen hänen edustamaa joukkuetta epätasa-arvioisesti, ja että kyseinen kohtelu olisi johtunut tosiasiallisesti tuomariston ennakkoasenteesta valmentajaa kohtaan.

Saadun selvityksen mukaan valmentajan tarkoituksena ei ole ollut kyseisessä haastattelussa kritisoida tuomaritoimintaa vaan tuoda ilmi, ettei haastattelua edeltävän Mestis-ottelun tapahtumat ole johtuneet kyseisen ottelun tuomareista. Edelleen saadun selvityksen mukaan valmentaja on tiedostanut toimineensa väärin kyseisessä ottelussa ja pyrkinyt kommenteillaan hyvittämään tapahtunutta. Kurinpitoryhmällä ei ole syytä sinänsä kyseenalaistaa valmentajan perimmäisiä tarkoitusperiä asiassa. Kurinpitoryhmä kuitenkin katsoo, että vaikka kyseisillä kommenteilla olisi pyritty osaltaan selittämään omaa toimintaa kyseisessä ottelussa, on valmentaja tullut tosiasiallisesti kyseenalaistaneeksi Mestiksen erotuomaritoiminnan puolueettomuutta. Asiassa esitetyt kommentit ovat siten olleet omiaan heikentämään Mestiksen erotuomaritoiminnan asemaa sekä toimintaedellytyksiä. Edellä todettu huomioiden valmentajalle tulee määrätä seuraamus Mestiksen kurinpitosääntöjen vastaisesta menettelystä.

TUTO Hockey Oy:n osalta asian arvioinnissa on otettu huomioon, etteivät artikkelissa esitetyt kommentit ole saadun selvityksen perusteella edustaneet seuran näkemystä, ja että seurassa asiaa on käsitelty tämän jälkeen varsin asianmukaisella tavalla. Seuran toimihenkilöihinsä kohdistuva johto- ja valvontavastuu huomioiden kurinpitoryhmä katsoo kuitenkin aiheelliseksi määrätä kurinpitosääntöjen mukainen minimiseuraamus myös seuralle. Asian arvioinnissa on otettu huomioon Mestiksen kurinpitoryhmän samasta aihealueesta antamat ratkaisut 8.10.2021 ja 22.1.2020.

TUTO Hockeyn vastuuvalmentaja Jonne Virtaselle määrätään yhden (1) ottelun toimintakielto. Seuralle TUTO Hockey Oy määrätään 1000 euron sakko.


---
Published by: